Turniej szachowy

Szkolna drużyna sza­chowa w składzie: Wik­to­ria Dondz­iło kl. 4b, Bartek Dziok kl. 4b, Jan Cendry kl. 4b i Arka­diusz Pac­ula kl. 4c reprezen­towała
naszą szkołę w zawodach sza­chowych orga­ni­zowanych w ramach Powia­towej Olimpiady Młodzieży “Igrzyska Dzieci”. Gra w szachy wyma­gała od uczest­ników skupi­enia, myśle­nia oraz przewidy­wa­nia wykony­wanych ruchów sza­chowych. Grat­u­lu­jemy młodym szachistom.

Poprawa Jakości Kształcenia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjonalnym

W naszej szkole kon­tynu­u­jemy real­iza­cję Pro­jektu “Poprawa Jakości Ksz­tałce­nia w Żarsko — Żagańskim Obszarze Funkcjon­al­nym”. Pro­jekt współ­fi­nan­sowany jest przez Unię Europe­jską ze środ­ków Region­al­nego Pro­gramu Oper­a­cyjnego Lubuskie 2020.

Europejski Dzień Języków

26 wrześ­nia obchodz­imy Europe­jski Dzień Języków (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inic­jatywy Rady Europy, której siedz­ibą jest Stras­burg. Z okazji Dnia Języków orga­ni­zowane są w całej Europie liczne i różnorodne wydarzenia: począwszy od imprez przez­nac­zonych dla dzieci i odby­wa­ją­cych się z ich udzi­ałem, poprzez spec­jalne pro­gramy radiowe i telewiz­yjne, kursy językowe oraz konferencje.

Światełko Pamięci

Jak co roku, przed Świętem Zmarłych, włączyliśmy się do akcji „Światełko Pamięci” pole­ga­jacej na zbiórce zniczy i świec, które zapłonęły
1 listopada na pol­s­kich nekropo­li­ach we Lwowie: Cmen­tarzu Łycza­kowskim, Cmen­tarzu Obrońców Lwowa zwanym Cmen­tarzem Orląt oraz Cmen­tarzu Janowskim. 

Dzień Niepodległości

9 listopada 2017r. ucz­cil­iśmy w naszej szkole 99 rocznicę odzyska­nia przez Pol­skę niepodległości. W insc­eniza­cji, w której wzięli udział uczniowie kl. 2a i kl. 3a, wspom­i­nal­iśmy bohaterów pow­stań, zesłańców syberyjs­kich i legion­istów I wojny świa­towej. Odd­al­iśmy hołd tym wszys­tkim, dzięki którym możemy dziś żyć w niepodległej Polsce.

Festiwal Tańca 2018 — Regulamin

Zamieszczamy reg­u­lamin 9. Pol­sko — Niemieck­iego Fes­ti­walu Tańca, który odbędzie się 24 marca 2018 roku. Prosimy zwró­cić szczególną uwagę na zmi­any regulaminowe.

POBIERZ REGULAMIN

Wyśpiewały Finał

4 listopada 2017 roku w Bieruńskim Ośrodku Kul­tury odbyły się śląskie elim­i­nacje do XVIII Ogólnopol­skiego Fes­ti­walu Dzieci i Młodzieży „Tęc­zowe
Piosenki” Jana Woj­daka – Kraków 2017. Celem konkursu jest pro­mowanie młodych tal­en­tów, zachę­canie do śpiewa­nia i przełamy­wa­nia barier. Twórcą imprezy jest pan Jan Woj­dak, wokalista i kom­pozy­tor znanego zespołu “Wawele”, który goś­cił pod­czas elim­i­nacji, które odbyły się w Bieruniu.

Święto Edukacji Narodowej

14 października przy­pada święto CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ. Z tej okazji uczniowie Szkoły Pod­sta­wowej nr 5 im. Pol­s­kich Noblistów w Żarach przy­go­towali uroczysty apel oraz drobne niespodzianki dla wszys­t­kich pra­cown­ików szkoły. Przed­staw­iciel Rady Rodz­iców, pani Elż­bi­eta Błaże­jew­ska, złożyła życzenia wszys­tkim pra­cown­ikom szkoły. W imie­niu społeczności szkol­nej wszys­tkim serdecznie dziękujemy.

W pogoni za świetlikiem

W piątek wiec­zorem (27.10.2017r.), młodzi turyści z SP 5, wyruszyli na wycieczkę „W pogoni za świ­et­likiem”, którą zor­ga­ni­zowało PTTK Żary. Świ­et­liki wskazy­wały nam drogę do szkol­nego kamienia, przy którym spo­tykali się dawniej niemieccy stu­denci. Cieka­wostki his­to­ryczne opowiadał pan Rafał Szymczak.

Lubuska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych

W Kali­nowych Polach k. Świebodz­ina odbył się finał wojew­ódzki w indy­wid­u­al­nych i drużynowych bie­gach przeła­jowych.
Rewela­cyjnie zaprezen­towali się zawod­nicy z naszej szkoły. Indy­wid­u­al­nie, złoty medal w roczniku 2002/04 wywal­czyła, będąca w rewela­cyjnej formie, Natalia Bielak, która bieg wygrała ze znaczną przewagą.